Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Organizacja

NUMERY KONT PRZEDSZKOLA

Rachunek przedszkola do wpłat za rzeczywiste godziny i żywienie :
Przedszkole Miejskie nr 11
SANTANDER BANK
42 1090 1841 0000 0001 4149 2534

Rachunek przedszkola do wpłat:
-darowizna na Radę Rodziców
Bank PEKAO S. A.
04 1240 1082 1111 0010 0181 3239

Przed dokonaniem wpłaty uprzejmie prosimy o odebranie
u specjalisty ds. żywienia i zaopatrzenia przedszkola informacji, jaką kwotę należy wpłacić na w/w konto.ZASADY ODPŁATNOŚCI 

1. Przedszkole finansowane jest z budżetu gminy w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej, w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00
2.Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, które wykraczają poza realizację podstawy programowej określa Uchwała Rady Miasta Legionowo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo. 
3.Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola, wykraczające poza podstawę programową realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu są odpłatne w godzinach od 13.00 do 16.00. 
4.Wysokość miesięcznej opłaty zostaje naliczona zgodnie z ustaloną przez Radę Miasta Legionowo kwotą za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość rzeczywistych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłata, o której mowa w pkt 4 ulega obniżeniu o 25 % za drugie i każde następne dziecko.
Opłata, o której mowa w ust. 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców/opiekunów prawnych przez inne niż przedszkole podmioty. 
5.Warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisu art. 67a ustawy o systemie oświaty. Opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu oraz za wyżywienie naliczane są za dany miesiąc w rzeczywistym wymiarze i wpłacane na konto przedszkola do 10 – go kolejnego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki karne za nieterminowe wpłaty.
Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki przedszkolnej określa jej regulamin.
Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do ewidencji dziennego pobytu dziecka prowadzonej przez przedszkole, w zakresie dotyczącym dziecka, nad którym sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę.
W przypadku zwłoki w odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole będą naliczane odsetki ustawowe.
O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
W przypadku nieuiszczenia należności za dany miesiąc, po uprzednim jednorazowym wezwaniu do zapłaty, dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w trybie natychmiastowym. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola nie zwalnia rodzica/prawnego opiekuna z obowiązku uregulowania należnej zaległości.

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning